...
 

Navy Chevron Wastebasket

MARYE-KELLEY HANDMADE DECOUPAGE

Navy Chevron Wastebasket
11" Wood Flat Top
Handmade to order Decoupage Wastepaper Baskets